Retirar alimentació a una persona pacient depenent

 

activitatsanitariaPer tal de respectar el principi d’autonomia, cal preservar els desitjos de la persona pacient. El dret fonamental d’autonomia ens condueix a respectar el dret de morir dignament. El o la pacient pot expressar la seva voluntat en el document de voluntats anticipades havent estat prèviament informat i s’utilitzarà en cas de no tenir capacitat per decidir. En el supòsit que no tingui fet el Document de Voluntats Anticipades (DVA), ni es tingui coneixement de cap consideració o desig sobre la gestió del seu propi final de vida, aleshores és important el parer de la família responsable i de les persones cuidadores.

És cabdal en aquest punt reafirmar el consens de tota la família, fet que facilita la decisió final. És responsabilitat dels i de les professionals que atenen a aquesta persona el fer una bon registre en la Historia Clínica.

Respecte el principi de no maleficència, quan hem de  prendre decisions sobre quins tractaments i mesures a adoptar són les adequades,  hem de guiar-nos per les càrregues i beneficis que es deriven de la seva aplicació en la situació concreta de la persona malalta.

Així doncs, les mesures i tractaments adequats per un cas poden no ser-ho per un altre.  Un tractament que no millora el pronòstic ni els símptomes seria un tractament fútil i, per tant, atempta contra la dignitat de la persona.

Dit tot això, creiem necessari explicitar que aplicar un tractament pal·liatiu que pot accelerar el procés de mort, com és el fet de retirar la sonda nasogàstrica per exemple, és bona praxi clínica, i per tant hem de dir que és correcte tant des del punt de vista ètic com legal.

________________________________________________________________

alertaAquests reflexions són fruit de les consultes que han arribat al CEA sobre dilemes ètics en la nostra pràctica assistencial en l’Àmbit de l’Atenció Primària de Salut.

Aquests comentaris que compartim de manera anònima, pretenem que siguin una eina per facilitar la reflexió ètica en conflictes quotidians en què els i les professionals ens podem trobar, entenent sempre que cada situació és única i particular i que no es pot generalitzar. Així, doncs, volem que serveixi per crear debat des del punt de vista de la bioètica, mai substituir-lo.