Prescripció en pacient sospitós de no ser persona resident

68cooperacióinternacional1En primer lloc, cal tenir present que si la persona pacient disposa de targeta sanitària vol dir que la seva situació legal de residencia és la correcta ja que per gaudir de l’acreditació al sistema sanitari s’ha d’estar empadronat a Catalunya.

Per altra banda, si que hem de garantir que l’atenció sanitària sigui l’adient i, si per això, es necessiten fer visites amb més assiduïtat, per portar un bon control clínic de les seves patologies , la persona pacient té l’obligació d’assistir-hi.

És cert que per un tema d’equitat ens podem plantejar en un moment determinat si estem repartint adequadament els recursos, però en tot cas si la persona pacient segueix les indicacions terapèutiques així com l’assistència als controls que se li demanem, el fet de residir més o menys temps on estem empadronats no ha de ser motiu de conflicte ètic.

________________________________________________________________

alertaAquests reflexions són fruit de les consultes que han arribat al CEA sobre dilemes ètics en la nostra pràctica assistencial en l’Àmbit de l’Atenció Primària de Salut.

Aquests comentaris que compartim de manera anònima, pretenem que siguin una eina per facilitar la reflexió ètica en conflictes quotidians en què els i les professionals ens podem trobar, entenent sempre que cada situació és única i particular i que no es pot generalitzar. Així, doncs, volem que serveixi per crear debat des del punt de vista de la bioètica, mai substituir-lo.